Forretningsbetingelser

Jero ApS
Snorresgade 2, 2. th., 2300 København S
CVR-nummer 40834621

De gældende forretningsbetingelser for Jero ApS (”Jero”) CVR-nummer 40834621, kan findes på selskabets hjemmeside, og sendes ud med alle investeringsaftaler. 

Disse vilkår og betingelser for brug (”Aftalen”) gælder for det eller de: (i) hjemmesider, (ii) ydelser, (iii) indhold, (iv) databaser og (v) oplysninger (i det følgende samlet benævnt ”Ydelserne”) samt de aftaler og den software, der leveres af Jero, som du har adgang til via Jeros hjemmeside, nyhedsbreve, mail-korrespondancer mm. Det indhold og de oplysninger, der er indeholdt i disse Ydelser, leveres af Jero og dennes tredjepartsleverandører (i det følgende samlet benævnt ”leverandører af oplysninger”). Disse Ydelser stilles til rådighed af Jero på de vilkår og betingelser, der er nævnt nedenfor.

Ved at benytte Ydelserne accepterer Kunden at have læst, forstået, være enig i og bundet af Aftalen, herunder løbende opdateringer og ændringer. Ved opdateringer og ændringer af Aftalen informeres Kunden herom, men det er til enhver tid de på hjemmesiden angivne Vilkår & Betingelser, der er gældende. 

Aftalen er gældende ved alle forretningsforhold mellem Jero og selskabets Kunder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af en særskilt skriftlig aftale.

1. Anvendelse
Ved at anvende Ydelserne fra Jero accepterer du Jeros samlede forretningsbetingelser (”Betingelserne”). Betingelserne er gældende for alle aftaler om Jeros salg og levering af produkter og serviceydelser i forbindelse med vininvestering

2. Aftalegrundlag
2.1 Betingelserne udgør, sammen med Jeros tilbud og ordrebekræftelser, det samlede aftalegrundlag om Jeros salg og levering af produkter og serviceydelser til Kunden (”Aftalegrundlaget”).
2.2 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Etablering af kundeforhold
3.1 Med ”Kunde” menes alene den i dette aftalesæt anførte person; en af Kunden ved fuldmagt udpeget stedfortræder; den umyndige Kundes værge; i tilfælde af Kundens konkurs, konkursboet kurator eller ved Kundens død, boet efter Kunden.
3.2 Ved etablering af kundeforhold kan Jero kræve dokumentation for Kundens navn, adresse og personnummer (CPR-nummer) eller virksomhedregistreringsnummer (CVR-nummer). Der skal I så fald fremvises pas eller anden billedlegitimation.
3.3 Er kundeforholdet etableret mellem en virksomhed og Jero, kan Jero kræve at der afgives tilstrækkelige oplysninger til, at Jero kan identificere de reelle ejere.

4. Fuldmagt
4.1 Kunden kan skriftligt give andre fuldmagt til at disponere på sine vegne i forhold til Kundens forretninger med Jero. Hvis Jero har fået meddelelse om en fuldmagt, gælder denne, indtil Jero har fået skriftlig meddelelse om, at den er tilbagekaldt.
4.2 Hvis Kunden dør, gælder fuldmagten fortsat, medmindre det følger af særlige omstændigheder, at den skal bortfalde.
4.3 Hvis en virksomhed afmelder medarbejdere, som berettigede til at tegne virksomheden, skal Jero have skriftlig meddelelse herom.

5. Vilkår for handel med Jero
5.1 Aftalen omhandler udelukkende forretningsforhold mellem Jero og Kunden, og produkter og Ydelser der købes og sælges via Jero.
5.2 Jero’s tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er modtaget/dateret, eller så længe lager haves, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Jero i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Jero, medmindre Jero meddeler Kunden andet.
5.3 Aftaler om køb og salg af produkter og serviceydelser indgås, når Kunden afgiver en købs- eller salgsordre til Jero, og denne købs- eller salgsordre efterfølgende accepteres af Jero. Kunden skal sende ordrer til Jero skriftligt.
5.3 Såfremt Jero kan acceptere ordren, bekræfter Jero ordren med en ordrebekræftelse. Jero tilstræber at sende bekræftelse af en ordre til Kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser af ordrer skal være skriftlige for at binde Jero. Ordrebekræftelsen indeholder angivelse samt pris af de produkter og/eller ydelser ordren omhandler.
5.4 Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før Kunden modtager ordrebekræftelse fra Jero.
5.5. Såfremt Jero udsteder en faktura uden forudgående udstedelse af en ordrebekræftelse, betragtes dette som udstedelse af både ordrebekræftelse og faktura med enslydende indhold på faktureringstidspunktet.
5.6 Såfremt Jero meddeler Kunden om udsolgt, eller at ordren af andre årsager ikke kan leveres, er Kunden ikke længere bundet af den afgivne ordre.
5.7 Hvis Jeros ordrebekræftelse ikke stemmer overens med Kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden uden ugrundet ophold meddele det til Jero skriftligt, og Kunden vil som følge heraf ikke være bundet af ordrebekræftelsens indhold.
5.8 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre uden Jeros skriftlige accept.
5.9 Når Jero forestår opbevaring af vinen, overgår ejendomsretten til vinen fra Jero til Kunden ved køb, når det fakturerede beløb er indgået på Jeros konto. I den periode, hvor Kunden har sin vin opbevaret ved Jero har Kunden den fulde ejendomsret til vinen, og Kunden kan til enhver tid kræve den udleveret.
5.10 Når Jero forestår opbevaring, overgår ejendomsretten til vinen fra Kunden til Jero ved salg, når Kunden modtager betaling fra Jero.
5.11 Når Kunden selv står for opbevaring overgår ejendomsretten til vinen fra Jero til Kunden ved køb, når det fakturerede beløb er indgået på Jeros konto. 

6. Pris og betaling
6.1 Alle priser hos Jero fremgår i danske kroner, med mindre andet er anført. 
6.2 Prisen og betalingsbetingelserne for produkter og serviceydelser fra Jero fremgår af fremsendte tilbud, ordrebekræftelse og faktura, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusive moms.

7. Forsinket betaling
7.1 Hvis Kunden undlader at betale en faktura for produkter og serviceydelser rettidigt af årsager, som Jero er uden ansvar for, har Jero ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
7.2 Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Jero, har Jero ud over rente efter pkt. 7.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og serviceydelser, som endnu ikke er leveret/overført til Kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

8. Levering
8.1 Jero køber vinen via partnere i udlandet, hvorfor der må forventes varierende leveringstider. Jero stræber efter at levere aftalte produkter og ydelser senest til den tid, der fremgår af Jeros ordrebekræftelse. 
8.2 Kunden har ret til ved skriftligt påkrav at blive oplyst en forventet leveringsdato af Jero.
8.3 Jero har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
8.4 Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Jero.

9 Opbevaring og forsikring
9.1 Når Jero står for opbevaring af Kundens vin betaler Kunden årligt for opbevaringen pr. flaske til den enhver tid gældende pris (d.d. 15 kr. pr. flaske). Alle prisændringer på opbevaring og forsikring skal varsles senest 3 måneder før de gøres gældende.
9.2 Alle vine, opbevaret hos Jero, ligges på skræddersyede galvaniserede stålhylder, og indpakkes I beskyttende bobbelnet, samt klar folie for at give ekstra beskyttelse. Vinen opbevares hele året i stabil temperatur på 14 grader celcius, og en luftfugtighed på ca. 65%, med klimakontrol-system der sørger for de optimale tilstande, også i både varme og kolde måneder af året.
9.3 Alle flasker opbevaret hos Jero er forsikret på en værdi op til 50.000 kr. pr. flaske, med mindre andet specifikt aftales på skrift. Forsikringen dækker markedsværdien af den enkelte flaske. Ved uenighed mellem parterne om fastsættelse af markedsværdi indhentes tredjepartsvurdering.

10. Salg af investering
10.1 Salg af hele eller dele af porteføljen kan ske på følgende måder (i) aftale med Jero om tilbagekøb (ii) kommissionsaftale med Jero og salg (iii) Kunden forestår selv salget. 
10.2 Jero tilbyder at tilbagekøbe din vin til en pris fastlagt med udgangspunkt i den gennemsnitlige internationale markedspris. Den endelige afregningspris fastlægges på baggrund af, hvilke og hvor mange vine der ønskes solgt, og hvornår pengene ønskes frigivet. Afregningsprisen vil opgøres til en kurs mellem 90 og 95 af den gennemsnitlige internationale markedspris. 
10.2 Jero tilbyder at indgå en kommisionsaftale med Kunden, hvor Jero forestår salg af vinen på vegne af Kunden. Kommissionssalæret udgør 5% af salgsprisen. Kommissionssalæret modregnes i salgsprisen i forbindelse med udbetaling til Kunden. 
10.3 Udbetaling af provenu fra salget af hele eller dele af porteføljen vil blive frigivet 14 dage efter salget er gennemført.
10.4 Porteføljer med en investeret kapital af mindre end 25.000 kr. er forpligtet til at sælge vinen gennem Jeros handelsplatform. Vinene i porteføljen kan derfor ikke udleveres før kravet om minimumsinvestering på 25.000 kr. er opfyldt.

11. Forbehold for trykfejl
11.1 Alle ydelserne hos Jero, herunder oplysninger og information om priser, navne, årgange, producenter og lagerbeholding, er angivet med forbehold for trykfejl, prisfejl, samt udsolgte produkter. Det gælder bl.a. for hjemmeside, tilbud, skriftlig kommunikation, fakturaer og ordrebekræftelser.

12. Behandling af personhenførbare oplysninger
12.1 Jero behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven (GDPR). Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens handel med Jero, kommunikation og administration. 
12.2 Jero efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).
12.3 Jero opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Jero hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette. 
12.4 Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Jero.

13. Gældende lov og værneting
13.1 Denne Aftale, og enhver tvist mellem Kunden og Jero er i alle henseender underlagt dansk ret.
13.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse hermed, skal afgøres ved Københavns Byret.

Opret din Jero-profil her

Opret en profil - helt uforpligtende - til vores investeringsplatform ved at udfylde dine oplysninger her.